Klarna algemene voorwaarden

Bekijk en/of download hier de algemene voorwaarden inzake “Klarna achteraf betalen” als PDF bestand

Algemene voorwaarden Klarna; achteraf betalen

Klarna staat voor eenvoudig en veilig online betalen per factuur na levering van uw bestelling!

Met Klarna Factuur kunt u eenvoudig achteraf betalen na levering van de door u bestelde goederen via een online overboeking of een reguliere overboeking. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de levering van uw goederen, en daarnaast meer tijd heeft om te betalen! Het bedrag waarvoor u aankopen kunt doen met Klarna Factuur, is afhankelijk van uw kredietwaardigheid, maar zal op het moment van aankoop aan u duidelijk gemaakt worden.

Als u gebruikt maakt van Klarna Factuur, krijgt u direct te zien of uw aankoop wordt goedgekeurd. Heeft Klarna uw verzoek om te betalen met Klarna Factuur geweigerd, dan heeft u nog de mogelijkheid om voor een andere manier van betalen te kiezen zoals door de webshop wordt aangeboden. Na of bij ontvangst van uw bestelling,krijgt u een factuur van Klarna. In de regel dient deze binnen 14 dagen betaalt te worden, tenzij de factuur een andere termijn aangeeft.

Voor meer informatie over Klarna’s diensten, ga naar www.Klarna.nl. Indien u vragen heeft over Klarna, de betaaldienst Klarna Factuur of bovenstaande informatie, twijfelt u dan niet om contact op te nemen met de Klarna klantenservice via het telefoonnummer 020-8082852 of via het e-mailadres klantenservice@klarna.com.

BETALINGSVOORWAARDEN

Met Klarna Factuur kunt u eenvoudig achteraf betalen na levering van de door u bestelde goederen via een online overboeking of een reguliere overboeking. Indien u gebruik maakt van de betaalservice Klarna Factuur van Klarna AB (hierna: Klarna), verklaart u akkoord te gaan met de volgende aanvullende voorwaarden:

Artikel 1 Voorwaarden voor het gebruik

1. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn.

2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), bent niet failliet verklaard of onder curatele gesteld.

3. U bent 18 jaar of ouder

4. Door het verstrekken van uw gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Klarna, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken voor de doelen in artikel 8. Op deze manier kan Klarna u meteen kan laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd.

Artikel 2 Acceptatie

Klarna behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Klarna Factuur te weigeren. Dit is in beginsel alleen het resultaat van de door Klarna uitgevoerde identiteit- en kredietwaardigheidtoets, ofwel onze goedkeuring of onze weigering om u te accepteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Experian B.V., Risk Solutions B.V. en het BKR.

Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. U dient dit verzoek te sturen naar privacystatement@klarna.nl.


Artikel 3 Wijze van betalen

Nadat uw verzoek door Klarna is geaccepteerd, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan Klarna. U ontvangt een factuur van Klarna. Deze kan bijgesloten zitten bij het pakket of via de post gestuurd worden. U kunt uitsluitend bevrijdend betalen aan Klarna middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank. Klarna is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij jegens u heeft. Klarna is ten allen tijde bevoegd de vordering over te dragen aan een derde partij. Klarna behoudt het recht eventuele afleverkosten of retourneringskosten aan u door te belasten. Of u ook daadwerkelijk voor deze kosten belast dient te worden, is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met de verkopende partij.

Artikel 4 Kosten betaalopdracht

Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening.

Artikel 5 Betaaltermijn

Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Klarna ontvangen te zijn, tenzij uw factuur een andere betalingstermijn aangeeft.

Artikel 6 Adreswijziging

U bent verplicht Klarna op de hoogte te stellen van iedere adreswijziging en/of e-mail wijziging. Zolang Klarna geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Klarna bekende adres en u blijft aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden door een email te sturen aan privacystatement@klarna.nl.

Artikel 7 Verzuim en herinneringen

Indien u niet binnen de in artikel 5 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien u niet hebt betaald, zal Klarna conform de Nederlandse wetgeving eerst een kostenloze aanmaning (waarschuwing) worden gestuurd voor er buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Betaalt u niet binnen 14 dagen na ontvangst van de kostenloze aanmaning dan zal u een nieuwe aanmaning ontvangen; € 7,50 zal in rekening worden gebracht als uw schuld van € 1,- tot en met € 20,- bedraagt, € 13,50 zal in rekening worden gebracht als uw schuld van € 20,- tot en met € 700,- bedraagt. Indien ook dan niet betaald wordt, zal een incasso traject gestart worden door Segoria of een incasso bedrijf en hieraan zullen verdere kosten verbonden zijn (conform de Nederlandse wetgeving). Tevens zal de verschuldigde wettelijke rente worden gevorderd.

Artikel 8. Behandeling van persoonsgegevens

Klarna verwerkt persoonlijke en niet persoonlijke gegevens ten behoeve van de diensten die zij verleent. De informatie die Klarna verwerkt, wordt gebruikt voor het behandelen van een verzoek tot het verkrijgen van een krediet (identificeren, beoordelen, accepteren of weigeren), het uitvoeren en afwikkelen van de gevraagde dienst(en), het (verder) ontwikkelen van Klarna’s producten en diensten en voor statistische doeleinden (markt- en risicoanalyses). Wanneer hier aanleiding toe bestaat, kan Klarna de gegevens tevens gebruiken om (mogelijke) fraude of andere (mogelijk) onrechtmatige of strafbare gedragingen jegens Klarna, consumenten, medewerkers, partners en/of opdrachtgevers te bestrijden, te voorkomen en/of op te sporen. Klarna kan ten behoeve van de bovenstaande doelstellingen uw gegevens delen met partners, die bijvoorbeeld gegevenscontroles verrichten voor Klarna. Klarna stelt hierbij uitdrukkelijk dat zij uw gegevens niet voor andere doelstellingen dan hierboven beschreven aan derden ter beschikking zal stellen en dat Klarna adequate technische en organisatorische middelen gebruikt om de informatie te beschermen en juist, actueel en compleet te houden. Als Klarna gegevens overdraagt aan derden waarmee Klarna contractueel verbonden is, dan moeten deze derden, conform het contract, tevens voldoende maatregelen treffen.

Meer informatie is te vinden op www.klarna.nl onder het kopje ’ privacy statement’.

Voor vragen over de wijze waarop Klarna uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u desgewenst contact opnemen met Klarna via het versturen van een e- mail naar privacystatement@klarna.nl. Ook wanneer u een verzoek wil indienen tot inzage, wijziging, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons e-mailen op dit adres. Mogelijkerwijs vraagt Klarna u in een dergelijk geval om meer informatie te overleggen in verband met geldende wetgeving en/of de aard van uw verzoek.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Klarna kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Klarna is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving. Indien Klarna om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen u en Klarna is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 11 Informatie over Klarna

Klarna AB is statutair gevestigd te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Klarna valt in Zweden onder toezicht van Finansinspektionen (www.fi.se). In Nederland is

Klarna onderworpen aan het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien u vragen heeft over Klarna, de betaaldienst Klarna

Factuur of bovenstaande informatie, twijfelt u dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 020-8082852 of via het e-mailadres klantenservice@klarna.nl.

Voor meer informatie over Klarna’s diensten, ga naar www.klarna.nl